3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub

liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym

miernikiem,

4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,

5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej

pozostałości środka Motoryzacja trwałego.

Przedsiębiorca musi także wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę

amortyzacji danego środka trwałego, a także okresowo weryfikować, czy

przyjęte wartości dla danego środka trwałego są wartościami zgodnymi z realną

sytuacją na rynku. Najczęściej przyjętymi metodami amortyzacji są29:

– metoda liniowa;

– metoda degresywna;

– metoda malejącego salda;

– metoda sumy cyfr rocznych;

– metoda naturalna;

– metody mieszane;

„Zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania

wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową

środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia

jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji

ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego.”30

Należy jeszcze dodać, że dla dokonania odpisu amortyzacyjnego

konieczna jest znajomość klasyfikacji środków trwałych publikowanych przez

GUS, gdzie zamieszczona została szczegółowa klasyfikacja dla środków

trwałych z wyszczególnieniem dopuszczalnego minimalnego okresu amortyzacji

dla danej kategorii dóbr31

.

Chcąc zobrazować działanie systemu odpisów amortyzacyjnych autorka

posłuży się przykładem obrazującym amortyzację maszyny o wartości 30000zł

amortyzowanej przy pomocy metody liniowej i degresywnej.

<img src="http://media2.picsearch.com/is?dyQiCq-Y2SJ9FJbLlATsLg3oxIXTA3Ff2P2ElgyB_to&height=224″ alt=”darmowe ogłoszenia” title=”darmowe ogłoszenia (c) plock.top-ogloszenia.net” style=”max-width:440px;float:right;padding:10px 0px 10px 10px;border:0px;”>Jak wynika z przedstawionego wywodu odpisy amortyzacyjne mają

znaczenie w finansowaniu przedsiębiorstwa, które już istnieje i dokonało

inwestycji w środki trwałe, które podlegają zużyciu wykazanemu w amortyzacji.

Odpisy amortyzacyjne pomimo, iż nie przynoszą bezpośredniego dochodu w

postaci żywej gotówki poprzez obniżenie wymiaru opodatkowania stanowią

ważny czynnik pozwalający na polepszenie się sytuacji gospodarczej

przedsiębiorstwa.

2.3 Finansowanie z zatrzymanego zysku

„Badanie, przeprowadzone w 2008 r., na zlecenie Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) poświęcone działalności inwestycyjnej

MŚP. W zakresie źródeł finansowania inwestycji uzyskano następujące wyniki:

– 94% MŚP inwestycje realizowane w 2007 r. finansowało ze

środków własnych,

– kredyty i pożyczki krajowe wykorzystywało 29% MŚP,

– środki publiczne były źródłem finansowania inwestycji dla 3%

MŚP.

28

Natomiast badania przeprowadzone w 2003 r. przez B.P.S. Consultants

Poland Ltd. wykazały, że mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie

przedsiębiorstwa finansowały inwestycje w następujący sposób:

– 89% mikroprzedsiębiorstw oraz 83% małych i średnich firm ze

środków własnych,

– 18% mikroprzedsiębiorstw i 26% małych i średnich firm z

kredytów bankowych,

– 12% mikroprzedsiębiorstw oraz 28% małych i średnich firm

wykorzystywało leasing,

– 1% mikroprzedsiębiorstw i 1% małych i średnich firm korzystało z

innych źródeł.”32

Jak wynika z przedstawionych wyżej badań i wywodów źródła

finansowania za pomocą kapitału własnego stanowią podstawowe źródła

finansowania dla firm sektora MSP. Dla dokładniejszego zobrazowania zjawisk

finansowania przedsiębiorstw warto przedstawić te zjawiska na wykresie: