Dokonując oceny satysfakcji pracy kierowców i prowadząc z nimi rozmowy w

tym zakresie wskazać należy, że większość z nich jest generalnie zadowolona ze swojej

pracy, zaś wskazane problemy i nieprawidłowości wynikają przede wszystkim z

charakteru pracy i niedorozwoju infrastrukturalnego, a także z braku ludzkiej

życzliwości. Niemniej innym problemem wpływającym na ocenę pracy kierowcy

zawodowego przez badanych kierowców jest fakt, że zatrzymanie przez służby w Polsce

generalnie kończy się wystawieniem mandatu karnego, przy czym podstawowym

problemem dla kierowcy zawodowego są punkty karne, które mogą skutkować utratą

uprawnień. Dotyczy to zarówno innych uczestników ruchu drogowego, jak i

funkcjonariuszy Policji i Inspekcji Transportu Drogowego. Ocena satysfakcji pracowników pozwala stwierdzić, że pomimo narzekań i

wskazywanych problemów praca kierowców w badanym przedsiębiorstwie jest pracą w

stosunkowo dobrych warunkach, pozwalającą na osiągniecie dobrego wynagrodzenia

przy zachowaniu stosunkowo dobrych standardów związanych z pracą. Analiza rentowności prowadzonych działań

Analiza rentowności działań przedsiębiorstwa związana jest przede wszystkim z

określeniem poziomu zysku jaki osiąga firma w związku z prowadzonymi operacjami

przewozowymi na terenie Polski, a także na terenie Niemiec. W prowadzonej

ankiecie i rozmowach kierowcy wskazywali bowiem na szereg problemów, przy czym

najrzadziej wskazywali na problemy leżące po stronie samego przedsiębiorstwa. W tym

przypadku głównym problemem była kwestia wypłacanego wynagrodzenia, niemniej

trzeba wskazać, że chęć uzyskania wyższego wynagrodzenia jest jedną z podstawowych

potrzeb człowieka zatrudnionego w każdej firmie. Ocena tych dwóch instytucji

przez kierowców jeżdżących na trasach międzynarodowych wyraźnie wskazuje, że w

Polsce są one znacznie darmowe ogłoszenia gorzej oceniane niż ma to miejsce w przypadku Niemiec. Ocena rentowności wymaga dokonania rozbicia poszczególnych elementów

związanych z przychodami firmy i wskazania składowych wpływających na zysk

przedsiębiorstwa, a także uwzględnienia kosztów działalności. Analiza rentowności w rozbiciu na pojazdy wskazuje, że przy utrzymaniu

poziomu rentowności na jednym kursie na poziomie 1330 zł możliwe jest osiągniecie

43

zysku brutto na poziomie około 18 tys. Wskazać trzeba przy tym, że

od kwoty tej należy odjąć szereg obciążeń – przede wszystkim wynagrodzenie kierowcy,

co powoduje, że miesięczny zysk brutto z pojazdu spada do poziomu około 11 tys. Z

tej kwoty trzeba z kolei odjąć koszty opłat za korzystanie z dróg, a także amortyzację

pojazdu. Wskazać należy, że

dokonanie tej analizy jest o tyle trudne, iż wymagać będzie przede wszystkim

uwzględnienia szeregu zmiennych pozwalających na ocenę rentowności, a także

zastosowania pewnych uogólnień, co wynika przede wszystkim z faktu, iż uwzględnienie

wszystkich rabatów i różnic w stawkach jakie są oferowane różnym kontrahentom

wymagałoby sporządzenia głębokiej analizy rachunkowości znacząco przekraczającej

założenia niniejszej pracy. Przy dokonywaniu oceny należy przyjąć następujące wskaźniki dla określenia

rentowności:

 koszt przejechania 100 km średnio wynosi 139,50 zł brutto, a więc 113,40 zł netto;

 średni koszt wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem kosztów składek i

innych dodatków wynikających z przepisów prawa – około 7,500 zł miesięcznie;

 średni zysk na trasie międzynarodowej Hamburg – Gdańsk po odjęciu kosztów

paliwa – 1330 zł brutto;

 liczba operacji możliwych do wykonania w ciągu miesiąca przez jeden pojazd na

tej trasie – 13;

Przy dokonywanych obliczeniach należy uwzględnić także fakt, że część kursów

wykonywana jest do portu bez ładunku, gdzie stawka kilometrowa jest znacznie niższa,

jednakże spadają także koszty eksploatacji pojazdu – przede wszystkim spadają koszty

paliwa. W tym

jednak wypadku trzeba wskazać na fakt, że dla części kierowców przepisy ruchu

drogowego, a także normy czasu pracy są istotnym problemem związanym z możliwością

zwiększenia dochodów wynikających z pracy zawodowej, stąd też negatywne oceny w

tym zakresie. Po odjęciu tych kosztów i rozłożenia ich na każdy z 12 miesięcy zysk

brutto z pojazdu można określić na poziomie około 5 tys. Wskazać trzeba także na konieczność ponoszenia opłat

związanych z podatkiem od środków transportu, a także konserwacją pojazdów i ich

napraw. Same koszty korzystania z dróg w ciągu miesiąca to wydatki dla firmy rzędu od

2 do 4 tysięcy złotych na pojazd w zależności od pojazdu i kierunków prowadzonych

operacji transportowych. W przypadku konieczności wysłania pojazdu pustego, lub też pojazdu ze

zwrotnym pustym kontenerem zysk brutto związany z tego typu operacją jest generalnie

na nieco niższym poziomie, gdyż nie ulegają zmianie stawki związane z wynagrodzeniem

kierowcy, a także z koniecznością ponoszenia opłat za użytkowanie dróg, niemniej

rentowność takiego przedsięwzięcia także pozostaje na podobnym poziomie. Zysk taki możliwy jest

do osiągniecia w przypadku użytkowania pojazdu w sposób optymalny, bez przestojów

związanych z brakiem zamówień. Niemniej trzeba tutaj wskazać także na możliwość

realizacji znacznie bardziej opłacalnych operacji przewozowych i opłaty dodatkowe za

rozładunek i załadunek, które w części wpływają na amortyzowanie ewentualnych strat

związanych z brakiem zamówień. Innym znaczącym wydatkiem są ubezpieczenia pojazdu, przede wszystkim

ubezpieczenie OC.