Znacznym luksusem w przygotowywaniu pracy był dla autorki fakt, ze

tematyka posiada bardzo bogatą literaturę i pozwala na takie dobranie pozycji

książkowych, które pozwoli autorce przedstawienie pracy autorskiej i

jednoczesne poparcie swoich tez i twierdzeń literaturą fachową. Założeniem

autorki było napisanie szukam pracy jak najbardziej zbliżonej do realiów stąd też

autorka odbyła rozmowy z kilkoma rolnictwo osobami, które prowadzą małe

przedsiębiorstwa chcąc poznać ich punkt widzenia. Stawiając w pracy tezy,

które związane były z tematyką małych i średnich firm autorka pozwoliła sobie

kilkukrotnie odnieść się właśnie do tych opinii.

Znaczna ilość literatury jaką autorka miała do dyspozycji mogła sprawić,

że prezentowana praca nie będzie praktycznie pracą autorska, jednak zdaniem

autorki właściwie zastosowane proporcje literatury cytowanej sygnowanej

przypisami i wiedzy własnej, oraz własnych sądów i opinii pozwalają autorce

stwierdzić, że udało jej się samodzielnie, a jedynie opierając się na literaturze

fachowej, odpowiedzieć w toku pracy na pytanie” jakie są źródła finansowania

małych i średnich przedsiębiorstw.” W zakresie tematyki przyjętej jako tytuł

pracy autorce udało się spełnić większość zadań jakie postawiła sobie

przystępując do przygotowywania pracy, jedynym zaś brakiem jakiego autorka

nie umiała pokonać jest fakt, że ze względu na różnorodność firm określanych

jako firmy sektora MSP nie mogła ona dokonać analizy finansowania osobno

średnich, a osobno małych i mikro przedsiębiorstw. Usprawiedliwieniem może

być tutaj fakt, że przyjęty schemat pracy, oraz jej objętość nie pozwalały na tak

głębokie podejście do sprawy, a dodatkowo fakt, że dla określenia źródeł

finansowania obok badań teoretycznych wymagane byłyby także badania

praktyczne, których przeprowadzenie i opisanie spowodowałoby podwojenie się

objętości pracy, a także nie było zamierzeniem autorki w momencie wybrania

tematyki badań i przystąpienia do przygotowywania wykładu.